Gedragscode

Syneton Duvel Puurs hecht veel belang aan een correcte attitude, zowel bij spelers, trainers, bestuurders, medewerkers, ouders als supporters. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, blijft sporten voor iedereen prettig!
Spelen, helpen, supporteren bij  Syneton Duvel Puursbetekent dat je hiermee instemt, dat je je fatsoenlijk gedraagt op en rond het veld, en een waardige vertegenwoordiger bent van onze Volleybalclub.

Algemeen
Tijdens, voor en na trainingen en wedstrijden zowel door ons georganiseerd als op verplaatsing en bij alle door de Club georganiseerde activiteiten tonen we respect voor eenieder, in onze manier van doen en zijn en in onze woorden. Iedereen werkt mee aan de goede sfeer in de ploeg en de Club.
Te allen tijde blijven wij beleefd en hoffelijk.
Wij hebben respect voor het materiaal van onszelf en van een ander.
Wij wijzen mekaar op een beleefde manier op het naleven van deze regels.
Wie aansluit bij de Club, aanvaardt naast de regels vermeld in deze gedragscode, tevens de regels van alle sportverbonden waarbij de Club is of zal aangesloten zijn.

Voor de spelers
• Attitude Wij zijn fair tegenover iedereen.
Wij zijn beleefd tegenover de tegenstander, de zaalverantwoordelijken, de scheidsrechters en eenieder die bij de trainingen en wedstrijden is betrokken.
Sportiviteit dragen wij hoog in het vaandel, ook als een ander soms onsportief zou zijn. Ook bij verlies wensen wij de tegenstander steeds met de glimlach proficiat.
Wij zijn gemotiveerd voor onze sport en onze Club en laten dat ook merken.

• Gezondheid
Hou er rekening mee dat sommige geneesmiddelen als doping worden aanzien. Doping is ten strengste verboden en wie hierop wordt betrapt wordt onherroepelijk uit de Club gezet, ongeacht mogelijke schadeclaims die de Club tegen betrokkene zou indienen voor geleden schade (zoals bv schrapping uit competitie). Vraag steeds voldoende informatie aan je arts of de apotheker bij elke medicatie die je neemt.
Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport en zijn verboden tijdens trainingen en wedstrijden.
Meld een blessure meteen aan trainer of verantwoordelijke en vraag zonodig een formulier voor de aangifte verzekering. De Club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige aangifte indien deze aan de betrokkene zelf te wijten is.
Na de training en de wedstrijd neem je een douche.
Eet gezond en drink voldoende tijdens maar ook buiten het sporten.

• Netheid en kledij
Alle gebruikte ruimtes, inzonderheid de kleedkamer, worden steeds netjes achtergelaten. De speler die als laatste de ruimte verlaat kijkt even na of dit het geval is.
Afval wordt in de voorziene afvalemmers gedeponeerd.
Gevonden voorwerpen worden afgegeven aan de zaalwachter.
Iedere speler/speelster is verantwoordelijk en draagt zorg voor de uitrusting die door de club ter beschikking werd gesteld.
Tijdens wedstrijden en trainingen dragen we geen hoofddeksels, ringen, horloges of andere sieraden, dit om het risico op het kwetsen van zichzelf en anderen te beperken.

• Op tijd
Iedereen is 5 minuten voor aanvang van de training en 40 minuten voor aanvang van een wedstrijd aanwezig in de sporthal in sportkledij. Bij een verplaatsing is iedereen voor het vertrekuur op de aangeduide vertrekplaats aanwezig. Indien men door omstandigheden verhinderd is, of te laat zal komen, verwittigt men de trainer, coach of ploegverantwoordelijke.

• Samen-werken
Alle activiteiten geschieden in groepsverband (trainingen, wedstrijden, clubactiviteiten, opruimen zaal, …).
Spelers volgen steeds de richtlijnen van de trainer, coach of andere aanwezige verantwoordelijke. Als er geen andere begeleiding in de buurt is, is de kapitein van het team verantwoordelijk voor de groep. De trainer of coach beslist wie er speelt.
Problemen kan je met je trainer of ploegverantwoordelijke bespreken. Iedere speler/speelster neemt in de mate van het mogelijke steeds deel aan alle sportieve en extra-sportieve organisaties van de club. Een afwezigheid kan enkel mits een goede verantwoording en wordt steeds persoonlijk en vooraf aan de betrokken trainer, coach of ploegverantwoordelijke meegedeeld.
Het is niet toegestaan om trainingen bij te wonen van andere clubs voor het einde van de competitie zonder voorafgaande goedkeuring van het bestuur.

• Materiaal
Na de training of wedstrijd wordt al het gebruikte materiaal netjes weer opgeborgen.
Het prutsen aan andermans spullen en/of kledij is verboden en men neemt geen dingen van een ander; dit staat gelijk met stelen.

• Specifieke afspraken
Er kunnen bovenop deze afspraken voor bepaalde ploegen andere afspraken worden vastgelegd echter zonder dat ze de geest van deze gedragscode tegengaan.

Voor trainers, coaches en ploegverantwoordelijken
Jullie hebben een voorbeeldfunctie en zijn dus zeker steeds in orde met kledij, op tijd komen, naleven van gemaakte afspraken, e.d. Leer ook je spelers dat de regels voor iedereen gelden. Weerspiegel de Clubgeest en werk binnen en naar de door het Bestuur vastgestelde doelstellingen en visie.
Jullie zijn verantwoordelijk voor een duidelijke communicatie naar spelers en ouders en dus steeds bereid spelers en ouders te woord te staan indien zij hierom vragen. Uiteraard gebeurt dit niet tijdens de training of wedstrijd.
Communiceer positief en werk met duidelijke afspraken.
Leer spelers/speelsters omgaan met winst en verlies. Winst is geen doel op zich wat de jeugdploegen betreft; cruciaal is het aanleren van de sport en spelers/speelsters begeleiden naar een hoger niveau.
De trainer is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, vooral de jongeren.
Geef je spelers vertrouwen.
Zorg zelf voor vervanging indien je niet kan aanwezig zijn.
Behandel de spelers zoals je zelf wil behandeld worden.
Maak mensen niet belachelijk.
Wees niet te familiair, vooral met minderjarigen of spelers/speelsters van het andere geslacht.
De trainer, coach of ploegverantwoordelijke draagt de verantwoordelijkheid voor de hele groep en voert dus ook na elke training en wedstrijd een laatste controle uit op het correct achterlaten van de zaal en de toestand van het materiaal. Meld schade meteen aan de zaalverantwoordelijke en het Clubsecretariaat.
Trainers, coaches en ploegverantwoordelijken zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de boetes die de organisatoren van de competities opleggen. Indien zij persoonlijk in gebreke zijn gebleven, zullen zij deze boetes aan de club terugbetalen.

Voor de ouders van jeugdspelers
Neem plaats op de tribunes of in de cafetaria en niet op de reservebank of naast het veld.
Gedraag je beleefd tegenover coaches, scheidsrechters en tegenstanders. Respecteer de mensen die het voor uw kind mogelijk maken zijn/haar hobby of passie te beoefenen.
Help waar mogelijk, bv. als ploegverantwoordelijke, coach, markeerder, aan het scorebord, of bij de door de Club georganiseerde activiteiten die het mogelijk maken uw kind aan een correcte prijs te laten sporten.
Heb je vragen, is er iets wat uw kind aangaat, zijn er problemen of dergelijke kan je dit bespreken met de trainer, coach of ploegverantwoordelijke die zonodig hierover het bestuur aanspreekt en feedback zal geven.
Respecteer de keuze van trainer en coach.

Voor de bestuurders en verantwoordelijken
Je bent bereid alle leden te betrekken bij het beleid van de Club, dit binnen het kader van de statuten van de vzw Top Volley Puurs. Zorg ervoor dat elkeen de statuten naleeft.
Waak erover dat de gedragscode wordt gerespecteerd.
Draag de visie van de Club uit, zorg voor goede communicatie, straal positivisme en professionalisme uit.
Wees aanspreekbaar voor spelers/speelsters, trainers, coaches, ploegverantwoordelijke, ouders, ... kortom iedereen die bij de Club betrokken is.
Wees loyaal tov de Club. Behoudens uitzonderingen (voorafgaandelijk goedgekeurd door het bestuur), oefen je geen functie uit (al dan niet bezoldigd) bij een andere Volleybalclub.

Voor de supporters
Gedraag je op je best. Vermijd het gebruik van grove of aanstootgevende taal. Spelers, trainers, scheidsrechters enz doen hun uiterste best en werken vaak onbezoldigd. Het is dankzij hun dat je je ook kan vermaken en ontspannen.
Belaag geen sporters, scheidsrechters, trainers, supporters van de tegenpartij enz., noch met daden, noch met woorden.
Wees sportief, ook als uw ploeg verliest.
Moedig fair play en eerlijkheid aan.
Schik je naar aanwijzigingen die door verantwoordelijken worden gegeven. Wees een waardige supporter en ambassadeur van uw lievelingsclub!

Sancties
Het schenden van de gedragscode kan leiden tot sancties opgelegd door de trainer/ploegverantwoordelijke voor wat spelers betreft, of door het Bestuur in alle andere gevallen. De sanctie kan variëren van een eenvoudige verwittiging, een zo nodig schriftelijke aanmaning, een schorsing, een verbod de ctiviteiten bij te wonen,... Bij ernstige feiten of herhaaldelijke schending van deze gedragscode kunnen personen door het bstuur uit de club worden gezet zonder dat dit aanleiding kan geven tot een (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling van lidgelden, of enige ander vorm van schadevergoeding. De Club behoudt zich ten allen tijde het recht voor eventueel aangerichte schade (materieel en moreel) te verhalen op de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn.